Prawo Karne

Reprezentuje Klientów na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego, również w sprawach o wykroczenia. Sporządzam pisma procesowe, które są istotne z punktu widzenia odpowiedzialności karnej bądź umożliwiają złagodzenie skutków orzeczonej kary m. in. wnioski o odroczenie wykonania kary, warunkowe umorzenie postępowania, udzielenie przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Reprezentuje również interesy osób pokrzywdzonych przestępstwem poprzez przygotowywanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, a także występując jako pełnomocnik tych osób przed sądami i organami ścigania.

Prawo karne

Prawo Cywilne

Prowadzę sprawy procesowe i nieprocesowe w imieniu i na rzecz osób fizycznych dotyczące szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym m.in. w zakresie spraw zobowiązaniowych i odszkodowawczych powstałych na tle wykonywania różnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu spraw w zakresie prawa ubezpieczeniowego, odszkodowawczego oraz rzeczowego dotyczącego m.in. zasiedzenia, ochrony posiadania i prawa własności.

Prawo Cywilne

Prawo rodzinne jest szczególnie „delikatną” gałęzią prawa, bowiem reguluje najbardziej wrażliwe stosunki międzyludzkie. Mając to na uwadze, bronię interesów Klientów m.in. w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, alimenty zarówno na dzieci, jak i na małżonka, kontakty z dziećmi, kwestię związane z władzą rodzicielską.

Prawo rodzinne

Prawo Spadkowe

Doradzam Klientom jak najlepiej rozporządzić majątkiem w ramach testamentu, oraz czy warto przyjąć, czy też odrzucić spadek. Reprezentuje klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, odrzucenia spadku w postępowaniach dotyczących dochodzenia roszczeń z zapisu i zapisu windykacyjnego, zachowku, oraz w sprawach
z zakresu dziedziczenia gospodarstw rolnych.

Prawo spadkowe

Prawo Administracyjne

W ramach postępowania administracyjnego reprezentuje Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Sporządzam pisma niezbędne dla zabezpieczenia interesów Klientów takie jak opinie prawne, odwołania, skargi na decyzję organów administracyjnych, wnioski urzędowe w tym m.in. o wznowienie postępowania.

Przygotowuje inne pisma przedsądowe, sądowe i inne z zakresu postępowań przed sądami administracyjnymi, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.

Prawo administracyjne

Zadośćuczynienie i Odszkodowanie

W ramach mojej praktyki świadczę pomoc prawną w zakresie uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia w związku z szeroko rozumianymi wypadkami (np. wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd lekarski), zarówno na etapie postępowania przedsądowego jak i sądowego.

Biorę udział w negocjacjach ugodowych, które często pozwalają na szybkie zakończenie sporu, co pozwala uzyskać dla Klienta odpowiednie świadczenie w szybkim terminie, nie narażając go na dodatkowe koszty.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie

Prawo Pracy

Reprezentuje Klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz prowadzę negocjacje ugodowe. W ramach mojej praktyki zajmuję się dochodzeniem roszczeń z tytułu: wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, roszczeń dotyczących mobbingu i nierównego traktowania, roszczeń związanych z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę.

Prawo Pracy